Reklamačné podmienky

 

Postup pre rýchle vybavenie vašej reklamácie

  1. Stiahnite si reklamačný protokol a pošlite ho elektronicky na e-mail reklam@kidmania.sk. Reklamačný proces je možné začať iba pre reklamáciu, ktorá je zaslaná na uvedený email a má správne vyplnený reklamačný protokol s prípadnými fotografiami, ak si to povaha reklamácie vyžaduje.
  2. Každý produkt musí mať samostatný reklamačný protokol a jeho súčasťou musia byť obrázky reklamovaného tovaru.
  3. Počkajte na informáciu o vyzdvihnutí reklamovaných položiek, nie je nutné nám tovar ihneď posielať. 

 

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamovanie tovaru, vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a prípadne pozáručné opravy tovaru. Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas so všetkými ustanoveniami obchodných podmienok vrátane tohto reklamačného poriadku.
Tento reklamačný poriadok zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v internetovom obchode, ktorý predáva tovar na základe tzv. zmluvy uzavretej na diaľku, eventuálne zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov www.kidmania.sk (ďalej len predávajúci).

 

1. Kontrola pri prevzatí tovaru

Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď po prevzatí. Ak je doručený tovar nekompletný alebo nefunkčný, oznámte túto skutočnosť do 24 hodín od prevzatia tovaru prostredníctvom reklamačného formulára, v čo najkratšom čase vašu reklamáciu spracujeme a budeme vás informovať o ďalšom postupe.

 

2. Záručná doba a záručné podmienky

2.1. Na tovar zakúpený u v internetovom obchode www.kidmania.sk sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na nesprávne zaobchádzanie alebo skladovanie zo strany kupujúceho. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, a na tieto vzťahy sa nevzťahujú právne predpisy o ochrane spotrebiteľa.

2.2. V prípade, že je pri preberaní tovaru zistené poškodenie obalu tovaru, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia nechá vyhotoviť záznam o poškodení spôsobenom počas prepravy za prítomnosti dopravcu, vyplní reklamačný protokol, ktorý má dopravca k dispozícii. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. 
Potvrdením prepravného listu dopravcovi, kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia. V prípade, ak kupujúci prevezme tovar aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie tovaru z tohto dôvodu. Bezprostredne po prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať do 24 hodín predávajúceho o prípadných zistených množstevných alebo iných nedostatkoch. 

 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

  • opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia.
  • rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.) alebo vyššou mocou.
  • zodpovednosť za vady sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené jeho používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
  • predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
  • pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

 

3. Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe

3.1. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamačného protokolu predávajúcim a splnením všetkých podmienok k začatiu reklamačného konania a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu, alebo písomného oznámenia o odoslaní tovaru alebo pripravenosti tovaru k opätovnému osobnému prevzatiu po jeho oprave.

3.2. Kupujúci informuje predávajúceho o reklamácii zaslaním reklamačného protokolu na mailovú adresu reklam@kidmania.sk

3.3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

3.4. Reklamačný protokol musí obsahovať nasledovné informácie: meno a priezvisko kupujúceho, mail, telefónne číslo, číslo faktúry, kód produktu, dôvod reklamácie, fotografiu závady. Pre produkty značky Janod je potrebné v texte reklamácie uviesť šaržu výrobku (tento údaj je uvedený pri EAN kóde v tvare 1050/J05504/012021). 

3.5. V lehote do 5 pracovných dní od obdržania reklamačného protokolu potvrdíme na zadanú e mailovú adresu prijatie vašej reklamácie.

3.6. Nefunkčný/pokazený výrobok prineste alebo odošlite na vlastné náklady až po vyzvaní na našu adresu.

3.6.1. Reklamovaný výrobok je nutné odoslať kuriérom na našu adresu: 
LUSIO s.r.o., Zuzany Chalupovej 10B, 851 07 Bratislava

3.6.2. Alebo môžete reklamovaný výrobok zaslať cez službu Slovenskej pošty BalíkoBox, adresa BalíkoBoxu
BalíkoBOX Slnečnice Z. Chalupovej, Zuzany Chalupovej 3984/5 | 850 98
BalíkoBOXy fungujú nonstop, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Svoj balík si môžete odoslať vložením do BalíkoBOXu kedykoľvek – aj cez víkend, sviatok či v noci, viac informácií ako postupovať nájdete: www.posta.sk/balikobox

3.6.3. Zásielky na dobierku alebo zásielky doručené na poštu nebudú akceptované, balíky nepreberieme. Reklamovaný tovar požadujeme doručiť v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Tovar vyššej hodnoty doporučujeme poslať ako poistený balík. 

3.6.4. Reklamovaný výrobok je možné rovnako priniesť aj osobne na našu kamennú predajňu Hračkárstvo Kidmania na adresu: LUSIO s.r.o., Zuzany Chalupovej 10B, 851 07 Bratislava  

 

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. 
Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.

Reklamačný poriadok je v platnosti od 01/01/2022