Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I. základné ustanovenia
 
Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je LUSIO s.r.o., Starorímska 16, 851 10 Bratislava (ďalej len: "správca").
 
Kontaktné údaje správcu sú:
 
adresa: predajňa KIDMANIA, Zuzany Chalupovej 8, 851 07 Bratislava
email: kontakt@kidmania.sk
telefón: 0903 548 548
 
Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifikujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identity tejto fyzickej osoby.
 
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.


II. Konkrétne zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov správcu
 
Na základe plnenia zmluvy
 
1. účel: Vybavenie objednávky a odpoveď na dopyt zaslaný cez kontaktný formulár
Údaje: Osobné údaje klientov (kontaktné údaje)
Zdroj údajov: Objednávka via eshop www.kidmania.sk, E-mailová komunikácia, kontaktný formulár
Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia): Firemné zabezpečené PC, GEIS, TrustPay, Stormware, NextCom, Webygroup.
 
2. účel: Vedenie účtovníctva, miezd a uzatváraní zmlúv s externistami
Údaje: Osobné údaje zamestnancov, dodávateľov a odberateľov (kontaktné údaje, bydlisko, niekedy dátumu narodenia)
Zdroj údajov: Faktúry a pracovnej zmluvy
Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia): Firemné zabezpečené PC, Externá účtovná firma, Vytlačené zmluvy a faktúry.
 
 Na základe oprávneného záujmu
 
1. účel: Poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov)
Údaje: Kontaktné údaje zákazníkov
Zdroj údajov: Informácie z objednávok z eshopu www.kidmania.sk
Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia): Firemné zabezpečené PC.
 
2. účel: Bežná analýza návštevnosti, odhaľovanie chýb servera a prevencia podvodov a útokov na server
Údaje: Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných užívateľov ako userid, IP adresy
Zdroj údajov: Pohyb užívateľa na webe, registrácia a vytvorenie anonymizovaného ID užívateľa, zobrazenie stránky s chybou
Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia): Google Analytics, Facebook a Instagram Manager, webhostingové služby Internet SK, prípadne ďalšie analytické služby
 
Na základe súhlasu zákazníka
 
1. účel: Marketing a propagácia webu a prezentovaných značiek
Údaje: Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných užívateľov ako userid, IP adresy
Zdroj údajov: Formulár pre newsletter
Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia): Firemné zabezpečené PC, Webygroup.
 
 
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 
Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
 
plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 
Účelom spracovania osobných údajov je
 
vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť.
 
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.
 
 
IV. Doba uchovávania údajov
 
Správca uchováva osobné údaje:

- po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.
 
 
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu) - detailné informácie nájdete v bode II.
 
Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 
- podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy
- zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, emailu a účtovníctvo.
- zaisťujúce marketingové služby.
Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 
 
VI. Vaše práva
 
Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 
- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. (Môžete požiadať správcu o úpravu údajov Vašeho účtu na www.kidmania.sk alebo požiadať správcu o úpravu údajov na kontakt@kidmania.sk),
- právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.
 
 
VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 
Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä
   - firemné PC a NTB (zaheslované, zapinované, antivírus)
   - firemné mobily (Pin, heslo, antivírus)
   - tlačené objednávky a faktúry (uzamykateľná spisovňa)
 
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.
 
 
VIII. Záverečné ustanovenia
 
Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.
 
 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.
 
 
Prístup registrovaným zákazníkom do obchodu a možnosť objednávok sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný zákazník. Preto, prosíme, nenechávajte toto heslo voľne prístupné ostatným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašej registrácie a Vašich údajov. Za zneužitie prístupového hesla prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.