Čo musí vedieť dieťa pri nástupe do školy?

10.08.2023
Čo musí vedieť dieťa pri nástupe do školy?

Žiaden strach. Ak vaše dieťa úspešne absolvovalo zápis do školy, je rozhodne pripravené stať sa prvákom, naučiť sa písať, čítať, počítať a ponoriť sa do sveta neustáleho učenia sa nových vecí. Možno je však pár vecí, v ktorých vaše dieťa ešte zaostáva a potrebuje na niečom popracovať. Čo by mal zvládnuť každý  predškolák skôr, ako nastúpi do prvej triedy?

Všeobecné vedomosti

Zo základných vedomostí by mal každý prvák ovládať:

 

 1. Poznať svoje meno, priezvisko, vek, adresu bydliska, mená svojich rodinných príslušníkov a vedieť sa bez zaváhania predstaviť.

 2. Poznať farby a vedieť ich používať v bežnom živote.

 3. Vedieť pomenovať bežné predmety vo svojom okolí a opísať ich farbu či materiál.
 4. Orientovať sa na miestach, ktoré pozná – cesta domov, do parku či do škôlky.
 5. Poznať základné pravidlá premávky – prechádzanie cez cestu, pravidlá semaforu, rozoznať ľavú a pravú stranu.
 6. Vie napočítať do desať.

Hračky a hry na podporu všeobecných vedomostí

       

Jemná a hrubá motorika

Rozvoj motorických zručností prebieha postupne a prirodzene. Pred nástupom do školy by všal každý prvák mal ovládať:

 

 1. Vedieť jesť samostatne príborom.

 2. Kompletne sa obliecť a vedieť si zapnúť gombíky aj zaviazať šnúrky.
 3. Hádzať a chytať loptu aj menšie predmety pri hre - figúrky, hraciu kocku, skladať menšie puzzle a podobne.
 4. Vedieť skákať, preliezať, bežať, kotúľať sa.
 5. Vedieť držať správne ceruzku či pero, zvládnuť obkresliť predkleslené tvary, kresliť jasné, zrozumiteľné obrázky, zvládnuť vystrihnúť jednoduché tvary a vyfarbovať bez výrazného vychádzania z predkresleného tvaru.

Ako podporiť rozvoj motoriky

Všetko chce cvik a čas. Vývoj jemnej motoriky môžeme podporiť už u malých detí, a to výberom správnej hračky. Správne držanie ceruzky môžeme podporiť pomocou nových, zábavných maľovaniek a iných kreatívnych hier. Manipuláciu s príborom precvičíme pri spoločnom jedle, kde si zároveň dieťa osvojí aj základné pravidlá stolovania.

Hračky a hry na podporu motoriky

         

Správanie

Slušné správanie a základné pravidlá správania sa v spoločnosti si dieťa osvojuje prirodzene, predovšetkým opakovaním po svojom okolí. Preto je dôležité ísť deťom príkladom, viesť ich a motivovať k interakcii s inými deťmi. 

 1. Dieťa by už malo prirodzene ovládať základne prejavy slušeného správania – vedieť sa pozdraviť, predstaviť, poďakovať či poprosiť.
 2. Nemalo by byť hanblivé medzi novými ľuďmi, predovšetkým medzi deťmi. Je dôležité, aby vedelo spolupracovať a hrať sa aj s inými deťmi.
 3. Dokončiť začatú prácu. Pred nástupom do školy by sme mali dieťa zámerne viesť k tomu, aby dokončilo všetko, čo začalo, a aby neodbiehalo od nedokončenej práce. Malo by vydržať sústrediť sa najmenej 15 - 20 minút.
 4. Ovláda hygienu - prvákovi nerobí problém samostatné použitie toalety, dodržiava pravidlo umývania rúk, je schopný sám si umyť zuby, očesať sa a vykonať základné hygienické úkony.

Hračky a hry na podporu správania

           

Reč

Ak má budúci prvák nejakú rečovú vadu, je dôležité spolupracovať na probléme s logopédom. V rečovej oblasti by mal prvák: 

 1. Mať správnu výslovnosť a artikuláciu. Ak má prváčik ešte stále rečovú vadu, musí navštíviť logopéda, ktorý cvikmi a hrami vadu odstráni.
 2. Mať primerane rozvitú pamäť. 6-ročné dieťa by už malo ovládať naspamäť niekoľko básničiek a pesničiek a nemalo by mu robiť problém naučiť sa nové texty.
 3. Disponovať dostatočnou slovnou zásobou. Prvák či predškolák tvorí rozvité vety, ohýba všetky slová a rozpráva zrozumiteľne.

Hračky a hry na podporu reči

         

Užite si prvý školský rok svojho prváčika a nezabudnite na základnú výbavu každého školáka. 

KIDMANIA 14.08.2017 / JD 10.8.2023